Опис досвіду діяльності Школи сприяння здоров’ю Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Школу здоров’я – створюємо самі!

Valetudo bonum optimum! –

Здоров’я – найвище благо!

(латинське прислів’я)

 

Школа – це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу. Саме тому сучасна школа повинна створювати та розвивати таке освітнє середовище, яке б зберігало й покращувало здоров'я учнів, підпорядковуючи цій меті як навчальну, так і позакласну діяльність школярів, сприяючи об'єднанню педагогів, дітей, їхніх батьків та громадськості у вирішенні цього завдання. Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров‘язбереження у школі?

За результатами медичного огляду учнів 1-11 класів Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 у 2009 році було виявлено здорових – 135 дітей (26%), хворих – 392 дитини (74% від загальної кількості оглянутих учнів). У 2008-2009 навчальному році 106 учнів школи перебувало на диспансерному обліку. Детальний моніторинг стану здоров’я учнів 1-11 класів продемонстрував, що зросла захворюваність дітей та підлітків на ендокринні хвороби (278 випадків, 53% учнів), у 113 учнів (25% оглянутих учнів) спостерігалися порушення постави, у 68 учнів (13%) - порушення гостроти зору. За групами здоров’я було здійснено такий розподіл: І група – 45 учнів (9 %); ІІ група – 460 учнів (87%); ІІІ група – 22 учні (4%). До фізкультурної основної групи віднесено 438 учнів (83%), підготовчої – 73 учні (14%), спеціальної – 14 учнів (3%), звільнено від занять – 2 учні (0,04% ). У соціальному паспорті школи у 2008-2009 навчальному році значилося 6 учнів із вадами здоров‘я. Аналіз стану здоров’я дітей в нашій школі підтвердив, що пошуки методів освіти і виховання, форм його організації щодо збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління держави набули особливого значення. Осмислення проблеми привело до ідеї розробки Концепції школи сприяння здоров'ю.

Крок перший — усвідомлення існування проблеми

У наш час погіршення стану здоров’я учнів є не лише медичною, але й серйозною педагогічною проблемою, тому що воно ускладнює процес навчання, знижує якість знань, сповільнює психічний та фізичний розвиток дітей, викликає певні відхилення у їх соціальній поведінці.

Крок другий – визначення мети та напрямів діяльності

На даний час у навчальному закладі створена нормативно-правова база щодо реалізації Концепції школи сприяння здоров’ю. На спільному засіданні ради школи та загальношкільного батьківського комітету у січні 2009 року було представлено програму «Здоров’я» Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 на 2009-2019 роки, затверджену на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 05.01.2009 року); із 2007 року педагогічний колектив працює над реалізацією завдань цільової програми «Репродуктивне здоров’я нації» на 2007-2017 роки , затвердженої на засіданні педагогічної ради (протокол №2 від 01.11.2007 року); у практику виховної діяльності впроваджуються проектні технології «Обличчя нової України», «Здорова нація - успішна держава», «Здорова дитина у школі й родині». Розроблена модель школи сприяння здоров’ю Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 забезпечує успішне впровадження інноваційних педагогічних технологій, оптимального розвитку особистості школярів, збереженню здоров’я та безпеки життєвої діяльності учнів. У моделі чітко визначені її структурні компоненти та їх змістове наповнення, окреслено функції здоров’язберігаючого середовища навчального закладу. Основними орієнтирами для реалізації Концепції школи сприяння здоров’ю є: філософія, візія та місія школи, парадигма виховання та стратегічні цілі школи, модель випускника школи сприяння здоров’ю, які становлять науково-методичне обґрунтування моделі школи сприяння здоров’ю.

При розбудові моделі увага була зосереджена на таких актуальних питаннях як забезпечення умов і механізмів діяльності відповідно до нормативно-правових актів; об’єднання та координація зусиль школи, медицини, державних організацій, соціокультурних систем у вирішенні питань, пов’язаних зі здоров’ям дітей; мобілізація місцевих ресурсів щодо реалізації Концепції, забезпечення медико-психолого-педагогічного супроводу учасників навчально-виховного процесу. Здоров’язберігаючими компонентами, котрі знайшли своє місце у системі навчально-виховного процесу, слід вважати • педагогічні: засвоєння мотиваційної основи уроків; педагогічно раціональна організація занять; активні методи навчання; • фізіологічні: здоров'язберігаюче обгрунтування розкладу занять (з урахуванням періодів підвищення й зниження активності дітей); санітарно-гігієнічні норми й дизайн приміщень; побудова уроків з огляду на фізіологічні потреби учнів; • психологічні: приємний емоційний фон навчальних занять; ефективність спілкування вчителя й учня та наявність діалогу між ними; створення ситуації успіху.

Крок третій — створення та розвиток здоров'язберігаючнх компонентів навчального-виховного процесу

У школі створена атмосфера творчого пошуку, яка сприяє активізації методичної роботи з учителями. Комплексний моніторинг виявив, що показник достатнього рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності збільшився у 2011 році до 54% (додаток 1). «Оздоровлення» школи починається із творчості вчителя. З огляду на це у навчальному закладі визначені оптимальні шляхи для збереження та зміцнення здоров’я учнів шляхом реалізації програми «Здоров’я» за такими напрямками як впровадження сучасних педагогічних технологій навчання та виховання; фізичне виховання та зміцнення фізичних показників здоров’я; психологічна та педагогічна підтримка; превентивне виховання; безпека життєвої діяльності учасників навчально-виховного процесу; культура здоров’я; духовне та естетичне удосконалення; валеологізація навчально-виховного процесу.

У Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 у 2011-2012 навчальному році функціонує 21 клас-комплект, 3 групи продовженого дня, 489 учнів та 46 педагогічних працівників. Медичне забезпечення здійснює медична сестра школи. Навчання двозмінне. Гарячим харчування охоплено 100% учнів. Створена відповідна матеріально-технічна база для забезпечення фізичного, духовного, інтелектуального та соціального розвитку учнів. До послуг учнів: спортивна зала, спортивний майданчик, шкільна їдальня, медичний кабінет, кабінет психолога, комп’ютерний клас, бібліотека, профорієнтаційний термінал, кімната школяра, історико-етнографічний музей, виставковий куточок «Творча майстерня», радіомовлення, шкільний сад, місця для відпочинку учнів у рекреаціях шкільних коридорів. У шкільних спортивних секціях та туристичних гуртках займається 119 учнів (24,3% від загального контингенту учнів), крім цього 104 учні, що становить 21,2% - є вихованцями спортивних секцій Костопільської ДЮСШ та центру інтелектуального розвитку «Сузір’я», 47 учнів (9,6%) займається у хореографічних колективах при позашкільних закладах міста.

Профілактична робота з формування здорового способу життя є системною, реалізується через обовязкові шкільні предмети «Основи здоровя» та «Фізична культура» у 1-11 класах. За рахунок варіативної складової до робочого навчального плану школи у 2011-2012 навчальному році введено 45,5 годин на діяльність гуртків та факультативів. Зокрема, 8 з них (це 13,5 год. позакласної роботи, що становить 30% усіх годин варіативної складової) підпорядковують свою діяльність до реалізації основних завдань Концепції школи сприяння здоров’ю. Це «Військово-спортивне орієнтування», «Школа виживання (практикум з пожежної безпеки та поведінки в надзвичайних ситуаціях)», «Туристичними стежками Рівненщини», «Баскетбол», «Народна медицина українців», «Біологічний олімп», «Психологія особистості» та «Основи генетики». Створено банк програм гуртків та факультативів для реалізації варіативної складової навчального плану у 2011-2012 навчальному році (додаток 2).

У навчальному закладі ведеться щоденний екран «Санітарний стан кабінету» за результатами вологого прибирання навчальних кабінетів учнями 8-11 класів, налагоджена система провітрювання навчальних кабінетів, коридорів; наявні куточки гігієни, велика увага приділяється питному режиму (наявність гідрофонтанчика з фільтром та бутильованої води). Створено рекреаційні зони в приміщенні школи та на подвір’ї. Оптимально підібрана кольорова гама у навчальних кабінетах, яка підтримує психоемоційний тон. Значну естетичну роль відіграє також озеленення школи. Для учнів початкових класів створені ігрові куточки. Проводиться систематична робота з протипожежної безпеки й контроль за дотриманням норм з охорони праці та техніки безпеки.

  • увага приділяється створенню інформаційного простору з питань безпеки життєдіяльності та формування навичок здорового способу життя. Це постійно діючі інформаційно-ілюстративні стенди «Цивільна оборона», «Дії насення на випадок надзвичайних ситуацій», «Куточок здоров’я», «Соціально-психологічний дайджлист», «Спорт – це здоров’я», «Голос шкільного парламенту», «Скринька цікавих справ» тощо. Систематично проводяться моніторингові дослідження стану здоров’я учнів (додатки 3-14). За результатами медичного огляду у 2011 році кількість хворих дітей знизилася на 3% у порівнянні з 2010 роком, на диспансерному обліку перебуває 116 дітей, що на 2 % менше від загальної кількості учнів по школі ніж у 2010 році. Також спостерігається зниження захворюваності учнів на хвороби органів дихання, кишково-шлункового тракту, нервові хвороби, порушень гостроти зору та постави. Впродовж навчального року медична сестра проводить антропометрію, планові щеплення, диспансеризацію, щоденну профілактику захворюваності та виявлення хворих дітей, перевірку гостроти зору. Для профілактики захворювань опорно-рухового апарату, гіподинамії проводяться, окрім традиційних уроків фізкультури, заняття спортивних секцій, а також динамічні паузи й фізкультхвилинки на уроках, пальчикова гімнастика у початковій школі. Вчителі-предметники включають здоров'язберігаючі компоненти та використання міжпредметних взаємозв'язків у зміст уроку, поширені ігрові методи роботи, дослідницькі проекти тощо.
  • служба навчального закладу здійснює соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід 4 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, 6 учнів, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, 7 дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування, 7 дітей із вадами здоров’я. Налагоджено індивідуальну роботу з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги. Проводиться діагностика готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі, психолого-педагогічні консиліуми з учнями, що мають низьку мотивацію до навчання. Впроваджуються у практику діяльності психологічні технології здоров‘язбереження: психогімнастика, прогулянки на природі, арт-педагогіка, казкотерапія, музикотерапія, психологічна диспансеризація: виявлення дітей групи ризику, сімейне консультування.

Діє шкільний парламент «Максимум», структурними підрозділами якого у напрямку формування здорового способу життя є центр охорони природи та варта порядку. Особливий інтерес викликає в учнів проведення благодійних акцій «Краплинка доброти», «Заради життя», вільної стіни «Stop жорстокості щодо дітей», фізкультурно-патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави», Днів національної культури, відвідування Рівненського дитячого будинку. Позитивним нововведенням у роботі учнівського самоврядування є Положення про загальношкільний конкурс «Учень року» та Положення про рейтинг участі учнівських колективів у громадському житті школи, логічним підсумком запровадження та реалізації якого став випуск порівняльної кольорограми за результатими рейтингу у навчальному році та вручення класу-лідеру «Булави непереможного».

Велика увага у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 приділяється різним формам роботи з батьківською громадськістю. Правопросвітницька робота з батьками ведеться на класних батьківських зборах, засіданнях загальношкільного батьківського комітету, раді школи та найбільшу роль тут відіграє діяльність батьківського всеобучу з тем «Основні аспекти повноцінного здоров’я дитини» за участю лікаря гінеколога Козачок О.І. (6-8 кл.), педіатра Чумаченко В.Г. (1-4кл.) у грудні 2010 року, «Режим дня – запорука здоров’я» (квітень 2011 року), «Позитивне виховання: об’єднання зусиль сім’ї та школи» (листопад 2011 року). Проблемні питання щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів розглядаються на методичному об’єднанні класних керівників: «Формування ціннісних мотивацій особистості на здоровий спосіб життя» (листопад 2009 року), «Превентивне виховання. Сучасні технології профілактичної роботи у школі» (грудень 2010 року), тематичному засіданні ради профілактики (травень 2011 року): «Консолідація зусиль класних керівників, вчителів-предметників, батьків та громадськості у роботі з попередження та профілактики правопорушень та злочинності, пропаганди здорового способу життя серед дітей та підлітків». З метою забезпечення системності у роботі ведеться картка вивчення, узагальнення та контролю стану роботи Костопільської загальноосвітньої школи № 4 з формування особистості учня.

У школі напрацьована певна система організаційно-методичних та виховних заходів щодо формування культури поведінки, здорового способу життя та безпеки життєвої діяльності : звучання Державного Гімну України на початку та наприкінці робочого тижня, проведення Днів національної культури в школі (щочетверга), оформлення постійно діючих виставок „Шкільна родина”, «Галерея слави випускників», поповнення відеотеки з питань правової освіти та формування навичок здорового способу життя, щоквартальний випуск шкільних газет «Пульс» та «Первоцвіт»; інноваційні форми проведення заходів в рамках декадника «Увага! Діти на дорозі», місячника боротьби з ВІЛ/СНІДом, Дня фізкультури та спорту, Дня спільних дій в інтересах дитини, тижня правової грамотності, місячника правових знань, місячника «Туризм», валеологічної акції «Ми – за здоровий спосіб життя», Дня спорту (з нагоди відновлення занять у спортивній залі), Дня здоров’я, спортивних ігор «Сімейні перегони», «Олімпійське лелеченя»; організація традиційного вересневого велопробігу, товариської зустрічі з волейболу, баскетболу за участю учнів та вчителів, параду спортсменів, здійснення екскурсійної діяльності учнівських колективів на канікулах тощо.

Крок п'ятий — підведення проміжних підсумків

Про успішність функціонування Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 як Школи сприяння здоров’я свідчать: результативність участі учнів у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Рівненського віділення МАН України у 2009-2012 роках (2009 рік: Петренчук Е. ІІІ місце ІІ етап; 2010 рік Яремчук Н. І місце ІІ етап, ІІІ місце ІІІ етап; 2011 рік ІІ етап: Холодюк А. ІІ місце, Сидорова Б. ІІІ місце, Каширіна В. ІІІ місце, Чижевська І. ІІІ місце; 2012 рік ІІ етап: Каширіна В. ІІ місце, Погребельна Т. ІІІ місце, Сидорова Б. ІІІ місце); ІІ місце у обласному конкурсі на кращу організацію правопросвітницької роботи у навчальному закладі (методичні посібники «Правовиховна робота: від планування до аналізу. Випуск 1», «Правовиховна робота: технології організації життєдіяльності колективу. Випуск 2» Упорядник Назарець Л.С.); участь у обласному - фестивалі дружин юних пожежних (2011 рік); ІІІ місце у обласному конкурсі КВК юних інспекторів руху (2011 рік); ІІІ місце у районному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»; збільшення кількості учнів-номінантів загальношкільного свята «Творче обдарування»; вручення інтелектуальної премії за науково-пізнавальну та інтелектуально-творчу діяльність випускнику та педагогу школи; поповнення «Галереї слави випускників»; поповнення банку «Обдарованість», у тому числі його розділу «Спортивні вершини» (додаток 15); випуск методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу як школи сприяння здоров’ю (Мельничук Т. Екологічне виховання у школі, 2008 рік; Кузьмійчук В. Шкільний туризм як ефективний засіб виховання школярів та популяризації здорового способу життя, 2011 рік); участь заступника директора з виховної роботи у роботі круглого столу з проблеми “Модернізація змісту, форм та технологій правопросвітницької роботи у загальноосвітніх навчальних закладах: досвід і проблеми” 08 грудня 2011 року при Рівненському ОІППО; випуск фотоколажів з досвіду роботи школи сприяння здоров’ю, ведення нагородної теки, висвітлення позитивного досвіду діяльності школи сприяння здоров’ю у засобах масової інформації; модернізація сайту школи тощо.

Крок шостий — перспективи на майбутнє

Сьогодні можна чітко стверджувати, що Костопільська загальноосвітня школа перебуває на стадії інтенсивного розвитку, моделювання та пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження медико-педагогічних оздоровчих інновацій, спрямованих на реалізацію принципу «Школа здоров’я – школа майбутнього».