Профільне навчання у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4

 

Пріорітетні напрямки освітньої діяльності розвитку профільного навчання

 

Профільне навчання в школі реалізується відповідно до:

 • Положення національної доктрини розвитку освіти України ХХІ століття
 • Закону України “Про загальну середню освіту”
 • Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України від 21.10.13 року № 1456
 • Концепції державної системи професійної орієнтації населення (постанова КМУ від 17.09. 2008 № 842)
 • ПРОГРАМИ  розвитку профільного навчання  Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 на 2015-2020 роки

1. Мета і принципи організації профільного навчання

Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

2. Мета профільного навчання 

Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

3. Зміст і організація діяльності в профільних класах

3.1. Профільні класи створюються на третьому ступені навчання.

3.2. Профільні класи забезпечують учням умови для:

Поглибленого, розширеного вивчення окремих предметів освітніх галузей програми повної загальної освіти;

Диференціації змісту навчання старшокласників;

Соціалізації учнів, реалізації наступності між загальною і професійною освітою;

Ефективнішої підготовки випускників школи до освоєння програм вищої професійної освіти.

3.3. Організація профільних класів здійснюється відповідно до моделі внутрішньошкільної профілізації.

3.4. Зміст роботи, види занять і форми контролю визначаються навчальними планами і програмами, розробленими на основі завдань класу і з метою забезпечення якісної підготовки. Вони затверджуються директором школи.

3.5. Профільна підготовка учнів реалізується через уведення профільних предметів за рахунок варіативної частини навчального плану і курсів відповідного профілю за рахунок інваріантного компонента навчального плану.

3.6. Профіль, що реалізовується, зазначається в навчальному плані школи. Навантаження учнів не повинно перевищувати максимального обсягу навчального навантаження, визначеного базовим навчальним планом, виходячи з профілю навчання, що реалізується.

3.7. При складанні розкладу й організації навчальної діяльності учнів слід виходити із санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу. Розклад занять може передбачати спарені уроки, що дає можливість використовувати вишівські форми навчання (лекції, семінари) і тим самим готувати майбутніх абітурієнтів до навчання у вищій школі.

3.8. Освітній процес у профільних класах здійснюється найбільш досвідченими і кваліфікованими викладачами першої і вищої кваліфікаційних категорій.

3.9. Державна (підсумкова) атестація по завершенні середньої (повної) загальної освіти в профільних класах проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та інших нормативних актів.

4. Порядок комплектування профільних класів ІІІ ступеня загальної освіти

4.1. У профільні класи приймаються учні, які мають свідоцтво про базову загальну освіту, незалежно від місця їх проживання.

4.2. При прийомі учнів школа зобов’язана ознайомити учнів, батьків( законних представників) зі статутом, свідоцтвом про атестацію й іншими документами, що регламентують її діяльність.

4.3. Зарахування учнів до профільних класів здійснюється наказом директора школи за результатами освітнього рейтингу і на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють.

4.4. За учнями профільних класів зберігається право вільного переходу в класи відповідного профілю або універсальні класи за заявою батьків чи осіб, які їх замінюють. Учні профільних класів, які мають початковий рівень навчальних досягнень із профільних предметів, переводяться в універсальні класи.

4.5. Інформація про створення профільних класів, , а також умови навчання в них доводиться до батьків і учнів шляхом розміщення інформації на стендах, при проведенні зборів, а також іншими доступними методами.

Пріоритети: формування соціальної, комунікативної, інформаційної компетенцій учнів на профільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Очікувані результати:

 • упровадження нових напрямків профільного навчання;
 • підготовка педагогів для реалізації профільного навчання;
 • створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами;
 • підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

 5. Допрофільна підготовка

 Основні завданнями допрофільної підготовки:

 • підготовити учня до усвідомленого вибору профілю подальшого навчання;

 • організувати проби вибору;

 • організувати знайомства учнів зі світом професій;

 • організувати роботу з професійної орієнтації учнів.