Концепція Школи сприяння здоров`ю Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Вступ

Найвища цінність суспільства - людина. Проте останнім часом збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя та здоров’я. Здебільшого ці чинники породжує сама людини: науково-технічний прогрес, практична діяльність людини, її необачне поводження з природою. Тому пріоритетом на сучасному етапі розвитку суспільства визнано безпеку кожної людини. Під безпекою життєдіяльності слід розуміти характеристику існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між впливом чинників, які загрожують життю або здоров’ю людини, та таких, що запобігають наслідкам такої життєдіяльності.

Критичний рівень здоров’я й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді внаслідок зниження рухової активності в умовах зростання до 72% навчального часу, за даними досліджень, психоемоційного напруження процесу навчання, впровадження комп’ютерних технологій у повсякденний побут, у несприятливих екологічних умовах, на фоні зростання антисоціальних проявів серед учнівської молоді висувають першорядне завдання перед державними органами, педагогічною громадськістю - збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування в них навичок здорового способу життя. Саме тому і виникає необхідність розробки та впровадження у практику діяльності навчального закладу Концепції школи сприяння здоров’ю.

Концепція спрямована на найефективнішу реалізацію основних положень, які задекларовані у таких нормативно-правових документах як:     

*    Конституція  України, 

*    Закон України від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ «Про освіту»,

*    Закон України від 13.05.1099 року №651-ХІУ «Про загальну середню освіту»,

*    Закон України від 26.04.2001 року №2402-ІІІ «Про охорону дитинства»,                                    

*    Закон України від 24.12.1993 року №3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»,

* Указ Президента України від 20.03.2008 року №244\2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,                                                                            

*    Указ Президента України від 04.07.2005року №1013\2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»,

  *   Програма “Фізичне виховання - здоров’я нації”, затверджена Указом Президента України від 01.09.1998 №963/98,

*    Конвенція ООН про права дитини,                                                                                   

*    Указ Президента України від 15.03.2002 року №258\2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»,                                                                                    

*    Національна Доктрина розвитку освіти,                                                                     

*    Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи.

Головними проблемами для здоров’я дітей є: ранній вік (6 років), коли дитина йде до школи, фактично із дитячого садочку чи в дитячому садочку, а також довготривалий період навчання дитини у школі (11років). Сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію, коли дитина в перший клас приходить здоровою, а закінчує школу (навчальний заклад) фактично хворою (має один або й кілька медичних діагнозів). Звичайно, ненормальна ситуація в країні, коли дитина ціною свого власного здоров’я набуває знання.

Фактично це означає, що життя сьогодні від нас вимагає перебудовувати систему освіти в такий спосіб, щоб постійно проводити моніторинг стану здоров’я дитини. Тобто школа повинна бути таким дитячим закладом, де можна гарантувати дитині, її батькам, суспільству виховання здорової особистості.

Мета Концепції

Метою Концепції є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя, а також залучення державних організацій та установ, батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров’я дітей, формування культури здоров’я учнів та здійснення профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів у молодіжному середовищі. Формування і розвиток фізично-, психічно-, соціально- і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

Умови реалізації Концепції

Конкретними шляхами реалізації Концепції є:

 1. Створення локальних нормативно-правових актів (авторських програм, проектів, моделей) та їх реалізація у навчально-виховному процесі (2009-2011)
 2. Вступ до обласної (Всеукраїнської) мережі Шкіл сприяння здоров’ю (2011-2012 навчальний рік)
 3. Використання виховного середовища навчального закладу з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичного, соціального і психічного (духовного) здоров’я дитини (2010-2019).
 4. Моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих та здоров’язміцнюючих технологій навчання та виховання (2016-2019 роки).
 5. Здійснення самоаналізу діяльності Школи сприяння здоров’ю та визначення перспектив на майбутнє (2018-2019 навчальний рік).

Ресурсне забезпечення

Для реалізації концепції розвитку школи буде використано:

 1. Державне (бюджетне) фінансування;
 2. Меценатські кошти.

Очікувані результати

 1. Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів та батьків. Підвищення опірності організму до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища і як наслідки-зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.
 2. Покращення функціональних і резервних можливостей дітей та педагогів. Підвищення функціональних можливостей школярів, що виявиться у поліпшенні стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.
 3. Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.
 4. Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію навчально-виховного процесу та валеологізацію життєвого середовища дітей та вчителів у школі.
 5. Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів та батьків відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні. Забезпечення процесу фізичного виховання у системі освіти сучасними науково-методичними комплексами.
 6. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, вчителів та батьків, спрямування їх до духовного та фізичного самовдосконалення засобами фізичної культури та валеологізації навчально-виховного процесу.
 7. Трансформування соціального менталітету батьків та формування у них навичок участі у різноманітних позакласних формах виховної роботи.
 8. Гуманізація позашкільного спілкування батьків з дітьми та організації побуту сім'ї, що орієнтований на цінності здорового способу життя.
 9. Створення банку даних для аналізу та керування оздоровчим та виховним процесом.
 10. Зменшення процентного співвідношення кількості дітей, які мають відхилення у стані психічного, фізичного та духовного здоров'я, і відповідно підвищення якісного показника стану здоров'я.

 

Програма «Здоровя» Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 на 2009-2019 роки

Затверджено на засіданні педагогічної ради протокол №1 від 05 січня 2009 року

 

Програма «Здоров’я» на 2009-2019 роки

 

Нормативно-правова база

 

 

 

Конституція України

Закон України від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ «про освіту»

Закон України від 13.05.1099 року №651-ХІУ «Про загальну середню освіту»

Закон України від 26.04.2001 року №2402-ІІІ «Про охорону дитинства»

Закон України від 24.12.1993 року №3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»

Указ Президента України від 20.03.2008 року №244\2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

Указ Президента України від 04.07.2005року №1013\2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

Постанова Кабінету міністрів України від 08.12.2009 року №1318 «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Конвенція ООН про права дитини

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки

Указ Президента України від 15.03.2002 року №258\2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»

Постанова Кабінету Міністрів від 26.09.2002 року №1418 «Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки»

Національна Доктрина розвитку освіти

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи

Замовник програми

Рада школи, педагогічний, батьківський та учнівський колективи

Розробники

програми

Керівник: Кириша С.Г., директор школи

Учасники розробки: Левчик Т.А., Назарець Л.С., заступники директора з навчально-виховної роботи

Виконавці основних заходів програми

Дирекція, класні керівники, педагог-організатор, психолог, соціальний педагог, шкільний парламент, вчителі фізичної культури, основ здоров’я, біології

Учасники програми

Педагогічний, батьківський та учнівський колективи, організатор шкільного харчування, технічний персонал

 

Мета

програми

Забезпечення позитивної динаміки розвитку навчального закладу як школи сприяння здоров’ю, створення та розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища у школі з метою зміцнення здоров’я учнів, мотивації їх на здоровий спосіб життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічні завдання програми

 • підвищенню ефективності навчально-виховного процесу й покращенню здоров'я дітей;
 • здоров'язберігаючих компонентів навчально-виховного процесу;
    • в діяльність школи здоров'язберігаючих, здоров'яформуючих і здоров'язміцнюючих програм, які сприяють гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів;
 • * в учнів навичок здорового способу життя, уміння самостійно прийняти рішення щодо підтримки й зміцнення свого здоров'я, оволодіння способами оздоровчо-фізкультурної діяльності;
    • * культурно-оздоровчого середовища, заснованого на традиціях національного духовного досвіду, і умов, що сприяють збереженню і зміцненню здоров’я дітей;
 • * надмірних навчальних навантажень учнів; перенесення акцентів із накопичування знань на формування вмінь володіння засобами діяльності, розвиток мислення школярів;
 • * партнерства вчителів батьків, медпрацівників, громадськості щодо комплексного виховного впливу на дітей з метою вирішення проблеми стану їх здоров'я;
 • * позитивної суспільної думки про школу, де пріоритетом є збереження здоров'я й життя дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи реалізації програми

 1. Діагностико-концептуальний етап (вересень 2009-січень 2010 року)

Аналіз досягнень педагогічної думки та науки. Аналіз якості здоров’я учнів школи. Діагностика основних складових здоров’я. Усвідомлення існування проблеми. Виявлення перспективи напрямів роботи як школи сприяння здоров’ю та моделювання її діяльності.

 1. Організаційно-теоретичний етап  (лютий 2010 року – грудень 2011 року)

Розробка моделі діяльності. Формування пакету психолого-педагогічного інструментарію. Розробка моделі моніторингу якості здоров’я. Науково-методична підготовка педагогічних кадрів. Діагностика рівня готовності педагогів до інновацій у навчально-виховному процесі.

 1. Практичний етап  (січень 2012 року – серпень 2018 року)

Модернізація ресурсного забезпечення програми. Упровадження ідей синтезу традицій та інновацій у навчально-виховний процес. Розробка методичних рекомендацій з питань здорового способу життя. Апробація новітніх методик. Модернізація форм, змісту та технологій щодо зміцнення та збереження здоров’я учнів. Моніторинг динаміки стану здоров’я. Підведення проміжних результатів. Випуск друкованої продукції.

 1. Підсумково-презентаційний етап (вересень 2018 року - травень 2019 року)

Виявлення позитивної динаміки щодо стану здоров’я учнів. Узагальнення отриманих результатів. Розробка стратегії подальшої діяльності.. Узагальнення досвіду реалізації програми на сайті школи, у фахових виданнях. Випуск друкованої продукції.

 

 

 

Очікувані результати

    •  діяльності учасників навчально-виховного процесу;
    •  технологією моніторингу стану здоров’я;
    •  вчителями інноваційними здоров'язберігаючими, здоров'яформуючими і здоров'язміцнюючими технологіями;
    •  методів педагогічної підтримки;
    •  стану здоров’я учнів;
    •  моделі випускника школи сприяння здоров’ю;
    •  показників соматичного та психічного здоров
     ’я (ставлення до здоров’я, здоровий спосіб життя, медичні показники, адаптація);
    • освітнього простору (гнучкість варіативної складової, посилення валеологічної спрямованості навчання)
    • потреб батьків щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів в умовах навчального закладу;

* налагодження тісної взаємодії у системі «школа-родина»;

    • позитивного іміджу школи в місті, підвищення її конкурентоспроможності.

 

 

 

 

Найважливіші показники ефективності програми

 • Поліпшення якісних показників стану здоров’я учнів.
 • Зростання конкурентоздатності школи на ринку освітніх послуг та інноваційних моделей.
 • Значне покращення ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного) забезпечення навчально-виховного процесу.
 • Збільшення контингенту учнів.
 • Розширення партнерських зв’язків із соціальними інститутами.
 • Зростання позитивного іміджу школи в соціумі міста та району.

 

 

Фінансове забезпечення програми

Джерелами фінансування програми можуть бути:

- кошти місцевого або державного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі державних стандартів освіти, із урахуванням специфіки та змісту роботи школи;

- меценатські внески юридичних або фізичних осіб.

 

Управління програмою

Управління реалізацією програми здійснюється дирекцією школи. Оцінка якості реалізації програми проводиться на засіданнях педагогічної ради, спільному засіданн