Роль варіативної складової Робочого навчального плану в реалізації засад допрофільної підготовки та профільного навчання

Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації й удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня, яка б найбільшою мірою враховувала інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, в тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації.

Відповідно до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка здійснюється в основній школі з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Основними складовими допрофільної підготовки є вивчення окремих предметів на диференційованій основі, курси за вибором, інформаційна робота, профільна орієнтація.

Допрофільна підготовка здійснюється за тими ж основними напрямами і відповідними до них профілями, що передбачає профільне навчання в 10 - 11 класах: математичний, біолого-хімічний, історичний, географічний.

Успішність реалізації допрофільної підготовки учнів передбачає: створення відповідної нормативно-правової бази; навчально-методичне забезпечення допрофільної підготовки; створення психологічного супроводу допрофільної підготовки учнів (проведення діагностики з виявлення нахилів, спрямованості і мотивації учнів до певного профілю навчання, того чи іншого виду діяльності; моніторинг успіхів школярів у процесі освоєння курсів за вибором; індивідуальні консультації, групові тренінги).

Робота з допрофільної підготовки організовується за напрямами: інформаційний, психологічний, діяльнісний.

Завдання інформаційного напряму: розширити уявлення учнів про навчальний предмет, освітні програми з цього предмета, вимоги до учнів профільних класів через систему гуртків, курсів за вибором, екскурсій, створення особистого портфоліо навчальних досягнень.

Завдання психологічного напряму: розширити уявлення про себе, свої здібності та можливості, розвиток уміння співвідносити свої здібності до певної професії, розвиток рефлексії через психологічне тестування, профорієнтаційні проекти, курси за вибором (анкети– для батьків, анкети– для учнів )

Завдання діяльнісного напряму: залучити учнів до активної творчої, дослідницької діяльності через участь у виставках творчих робіт, предметних олімпіадах і турнірах, роботі МАН, аналіз життєвих планів учнів, наповнення особистого портфоліо навчальних досягнень та його презентація, аналіз досягнень учнів з предмета.

Було проведено опитування учнів 9-АБ класів, та їх батьків щодо організації роботи з питань вивчення мотиваційної сфери вибору профілю навчання. Результати анкетування додаються (Додаток 1).

Одним з основних компонентів допрофільної підготовки є курси за вибором і факультативи.

Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом залежно від профілю і мети навчання та з урахуванням індивідуальних освітніх запитів учнів.

Значення варіативного компонента в змісті шкільної освіти поступово підвищується. У початковій школі на нього відводиться 8-10 відсотків навчального часу, в основній - 15-20, у старшій - до 35.

Факультативні заняття розширюють розумовий кругозір школярів, розвивають їхні пізнавальні інтереси. Тому факультативні заняття є однієї з форм професійної орієнтації, деякою мірою закладають фундамент майбутньої спеціальності. Факультативні заняття установлюють певні зв`язки між загальною освітою і майбутньою спеціальністю молодої людини.

Варіативна складова надає можливості для створення індивідуально орієнтованих навчальних технологій, що забезпечували б умови реалізації освітніх траєкторій кожного учня. Визначення курсу за вибором для конкретного класу здійснюється на засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

МОНІТОРИНГ ВІДПОВІДЕЙ БАТЬКІВ УЧНІВ 9-х КЛАСІВ

(АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 9-х КЛАСІВ)

Якщо у Вашої дитини є невдачі у навчанні, то що є причиною на Ваш погляд?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яку дорогу здобування освіти Ви рекомендуєте дитині після 9-го класу?